Львівський

       державний аграрний

               університет

 

           Lviv State Agrarian

                 University 

 

                             

                 

 

 

 

 

 


 
Додому

Керівництво

Студентство

 

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ 

ДО ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

НА 2003 - 2004 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

         1. До Львівського державного аграрного університету на перший курс приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту та які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Організацію прийому до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Львівського державного аграрного університету, затвердженого ректором від 05.05.2003 року.

Для організації вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення вступних випробувань на наступні курси (для підготовки спеціалістів та магістрів) – атестаційні комісії. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів з питань організації прийому визначаються ректором університету відповідно до Положення про приймальну комісію.

Прийом до університету проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 року № 65.

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється Золочівським технікумом Львівського державного аграрного університету.

Особи з базовою загальною середньою освітою мають право вступати на перший курс технікуму для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

На перший і наступний курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Університет має право зараховувати на перший курс технікуму осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

Університет має право зараховувати на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами вищої освіти.

Особи мають право одночасного вступу до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі (подання документів, участь у вступних випробуваннях та зарахуванні) на конкурсній основі, у тому числі на місця державного замовлення.  

Фінансування підготовки фахівців в університеті проводиться:

· за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням ;

· за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

·  за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються щорічно Міністерством аграрної політики України та Держкомземом України у підпорядкуванні яких перебуває університет з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається приймальною комісією університету на підставі заяви вступника, за результатами складання вступних випробувань відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” університет, який перебуває у державній власності, має право здійснювати прийом студентів і слухачів з оплатою вартості навчання на договірній основі, у межах чисельності, обумовленої ліцензією, понад установлені обсяги прийому на навчання, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

2.                На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” при вступі до університету передбачається квотування місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді у межах державного замовлення.

Міністерство аграрної політики України та Держкомзем України кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до університету. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, Указом Президента України від 25.03.94 р. №112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та Положенням “Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 р. № 1238. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення. 

При вступі до університету іноземці українського походження користуються такими самими правами, що і громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із математики, біології, малюнку, вступні випробування з яких визначено університетом як профільні для вступу на обрану вступником спеціальність.      

4. Відповідно до Закону України “Про освіту” громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

          Прийом громадян до університету проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від джерел фінансування навчання.

Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів в університеті за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

          Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до університету за  освітньо-кваліфікаційними рів­­­ня­ми (бакалавр, спеціаліст, магістр) здійснюється за такими базовими  напрямами (спеціаль­ностями) відповідно до ліцензій:        

  · економіка і підприємництво (спеціальності “Облік і аудит”- 6.050100, 7.050106, 8.050106; “Фінанси”, “Економіка підприємств” – 6.050100);

  · менеджмент (спеціальність  “Менеджмент організацій” – 6.050200, 7.050201, 8.050201);

  · геодезія, картографія та землевпорядкування (спеціальність  “Земле­впо­ряд­кування та кадастр” – 6.070900, 7.070904, 8.070904);

  · механізація та електрифікація сільського господарства (спеціальність  “Механізація сільського господарства” – 6.091900, 7.091902, 8.091902; “Енер­ге­тика сільськогосподарського виробництва” –

6. 091900, 7.091901);

  ·  будівництво (спеціальність  “Промислове і цивільне будівництво” – 6.092100, 7.092101, 8.092101);

  ·  архітектура (спеціальність “Архітектура будівель і споруд” – 6.120100, 7.120101, 8.120101);

  · агрономія (спеціальність “Агрономія” – 6.130100, 7.130102, 8.130102; “Плодоовочівництво і виногра­дарство” – 6.130100, 7.130103).

  ·  екологія (спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” – 6.070800).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст - за такими базовими  напрямами :                

  · економіка і підприємництво (спеціальність “Бухгалтерський облік”, “Комерційна діяльність”);

  · механізація та електрифікація сільського господарства (спеціальність  “Механізація сільського господарства”) 

  ·  агрономія (спеціальність “Агрономія”, “Організація і технологія  ведення фермерського господарства”) ;

  ·  зооінженерія (спеціальність “Зоотехнія”);

  ·  ветеринарна медицина (спеціальність “Ветеринарна медицина”).             

Обсяги прийому за джерелами фінансування і формами навчання зат­верджуються додатково.

В університеті здійснюється екстернатна форма навчання згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 р. за спеціальностями: “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Менеджмент організацій”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Механізація сільського господарства”, “Енергетика сільсько-господарського виробництва”, “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

 

6. Прийом документів від вступників  проводиться: 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денну форму навчання з 20 червня до 15 липня, на навчання без відриву від виробництва - з 1 жовтня до 31 жовтня;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр на денну форму навчання – з 10 травня до 20 липня, на навчання без відриву від виробництва – з 1 березня;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денну форму навчання - з 1 червня по 22 липня, на навчання без відриву від виробництва - з 1 червня по 30 листопада.

Вступні випробування проводяться:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денну форму навчання - з 16 липня, на навчання без відриву від виробництва - з 1 листопада;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр на денну форму навчання – з 25 травня, на навчання без відриву від виробництва – з 15 березня;  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денну форму навчання - з 23 липня, на навчання без відриву від виробництва - з 1 грудня.     

Університет проводить прийом студентів на заочну та екстернатну форми навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, протягом року в строки, визначені приймальною комісією.

До екстернату зараховуються громадяни України, які мають повну, або неповну (для вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації) загальну середню освіту, середню професійну освіту, а також особи з незакінченою, або закінченою вищою освітою без обмежень віку.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводиться до 5 серпня, на навчання без відриву від виробництва – не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст проводиться не пізніше 10 серпня, на навчання без відриву від виробництва - не пізніше 25 грудня.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр проводиться до 5 серпня, на навчання без відриву від виробництва – до 5 серпня. 

Зарахування вступників, що фінансуються за рахунок коштів юридичних  і фізичних осіб на денну форму навчання проводиться з 1 до 30 серпня.

7. Вступники на всі рівні підготовки подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки  (спеціальність), форму навчання.

До заяви на ім`я ректора вступники додають:

·  документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), оригінал або його завірену ксерокопію, (ксерокопія завіряється за оригіналом університетом або у встановленому порядку);

·  медичну довідку за формою 086-У;

·  6 фотокарток розміром 3х4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження та довідку з місця проживання з фокарткою для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвід­чення про приписку до призовної діль­ниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії).

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими законодавством України, в терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів, або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому закладі, у п'ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії, в якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінал документа про освіту державного зразка зберігається у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірену ксерокопію документа про освіту державного зразка та довідку вищого навчального, в якому зберігається оригінал.

Копія документа про освіту разом з довідкою зберігається у вищому навчальному закладі, в якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту до університету, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому, згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів І-ІІ рівнів акредитації – відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.                   

Учасники міжнародних, державних, призери обласних предметних олімпіад подають відповідний документ (посвідчення, диплом, грамоту).

Особи, які вступають до університету на навчання без відриву від виробництва, подають витяг з трудової книжки з місця роботи, завірений в установленому порядку.                  

8. Прийом до університету за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, незалежно від форм власності, підпорядкування та фінансування підготовки фахівців, проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Приймальна комісія залежно від конкурсної ситуації, що склалася, приймає рішення про форму проведення вступних випробувань. Умови та порядок її проведення встановлюються приймальною комісією  університету.

9. Зараховуються до університету без вступних випробувань:

а) за  освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та бакалавр учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності) для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад (якщо число поданих заяв від призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цей напрям підготовки (спеціальність) зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до п. 11 цих Умов), та переможці Всеукраїнської універсіади “Інтелектуал – ХХІ століття”, яким Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – ХХІ століття” буде надавати підвищені стипендії та сплачувати проживання в гуртожитках.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ – IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховуються як профільні такі навчальні предмети: основи економіки – при вступі на напрям підготовки “економіка”; екологія – при вступі на напрям підготовки “екологія”. Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені університетом як профільні.

б) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст випускники університету, які отримали диплом з відзнакою при умові вступу на спеціальність, яка відповідає набутому напряму підготовки.

10. Зараховуються за наслідками співбесіди до університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та бакалавр особи, яким надане таке право Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Програму співбесіди з зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

11. Без вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та бакалавр зараховуються до університету за результатами співбесіди на місця, визначені приймальною комісією, на обрані напрями всіх форм навчання особи, які досягли високих успіхів у навчанні:          

а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю (для освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр); 

б) випускники старшої школи, нагороджених похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів (для освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр);

в) випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти, для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст);                                   

г) випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, при умові вступу на напрям, який відповідає набутій спеціальності (для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр);

д) випускники коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчального комплексу на базі університету або з якими університет має від­повідні угоди, якщо в документі про освіту випускників - оцінки тільки “добре” та “відмінно” (“7” – “12” для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти) - для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;

е) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з предмета, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад (для освітньо-кваліфікаційних рівнів – молодший спеціаліст, бакалавр). Відповідність спеціальності визначається приймальною комісією університету.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією університету, але кількість місць загального конкурсу повинна становити не менше 20% від місць державного замовлення.

Профілюючими предметами при зарахуванні вступників за результатами співбесіди є: математика - при вступі на напрями “Механізація та електрифікація сільського господарства”, “Будівництво”, “Економіка і підприєм­ництво”, “Менед­жмент”, “Геодезія, картографія та землевпорядкування” і “Зооінженерія”; біологія - при вступі на напрями “Агрономія”, “Екологія” та “Ветеринарна медицина”; малюнок - при вступі на напрям “Архітектура”.

12. Дія пунктів 9, 11 поширюються тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводились Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчалися у 2002/2003 навчальному році в 11 (12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти (крім переможців Всеукраїнської універсіади “Інтелектуал – ХХІ століття).

13. Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться не залежно від джерел фінансування навчання на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і  відповідають програмам  загальноосвітніх навчальних закладів.

Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки програм вступних випробувань.

14. Вступні іспити за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводяться з таких дисциплін:                 

· на напрями “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Геодезія, картографія та землевпорядкування”, “Механізація та електрифікація сільського господарства”,“Будівництво”: математика (письмово),  українська мова (диктант);                              

·  на напрям “Архітектура”: малюнок,  українська мова (диктант) ;   

         · на напрям “Агрономія”, “Екологія”: біологія (письмово),  українська мова (диктант).      

На освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст вступні іспити проводяться з таких дисциплін:

· на напрями “Економіка і підприємництво”, “Механізація та електри­фі­кація сільського господарства”, “Зооінженерія”: математика (усно), українська мова (диктант);                

· на напрями “Агрономія” та “Ветеринарна медицина”: біологія (усно), українська мова (диктант).

Вступники, які атестовані з української мови, складають обов`язкове вступне випробування з цієї дисципліни. Форму випробування визначає університет. Для осіб, які не вивчали української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності викладацьких кадрів установлює конкурсне вступне випробування (диктант) з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

Вступні випробування на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр проводяться у вигляді співбесіди зі спеціальності. Умови та порядок її проведення встановлюються приймальною комісією університету.        

15. Всі вступні іспити є конкурсними і кожен з іспитів оцінюється за чотирибальною системою .                           

16. Випускникам шкіл, гімназій, ліцеїв, ліцейних класів, якими укладено угоди з університетом, Центру професійної орієнтації молоді університету позитивні результати підсумкових випробувань, які проводяться приймальною комісією, зараховуються як вступні випробування. Рішенням приймальної комісії випускники шкіл, гімназій, ліцеїв, ліцейних класів, Центру професійної орієнтації молоді рекомендуються до зарахування на виділенні місця для кожної спеціальності державного замовлення за умови, якщо вони набрали 125 і більше балів з профілюючого іспиту.

Випускники шкіл, гімназій, ліцеїв, ліцейних класів, Центру професійної орієнтації молоді, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення на дану спеціальність, але мають позитивні результати підсумкових випробувань, можуть брати участь у конкурсі на вільні місця спеціальностей (при умові однакових вступних випробувань), визначених рішенням приймальної комісії, у загальному конкурсі, або на місця які фінансуються за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

 17. Особи, нагороджені після закінчення старшої школи (повна загальна середня освіта) золотою (срібною) медаллю, основної школи (базова загальна середня освіта), які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою, (якщо вони не зараховані за результатами спів­бесіди) складають іспити на загальних підставах .                      

18. Зарахування абітурієнтів до університету здійснюється за конкурсом відповідно до рейтингу на підставі результатів вступних випробувань, проведених у формі випускних іспитів (випускники  Центру професійної орієнтації молоді, шкіл, гімназій, ліцеїв, ліцейних класів, якими укладено угоди з університетом), вступних іспитів або співбесіди. Рейтинг вступника визначається сумуванням результатів вступних випробувань.

Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до вищого навчального закладу за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

Конкурс проводиться за спеціальностями; за рівних умов переважне право на зарахування до університету мають:

·                   особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.1991 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;

·                   особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

·                   особи, які вступають на заочну форму навчання і мають стаж роботи за фахом не менше року;

·                   особи, які проживають на території радіоактивного забруднення та прожили на цих  територіях на менше двох років;

·                   особи, які проживають в сільській місцевості;

·                   особи, в яких вищий середній бал атестату;

·                   особи, які мають стаж практичної роботи.

19. Зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок:          

· особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції від 22.10.93 р. зі змінами та доповненнями  надане таке право;                                 

·  діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків;

· інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

· особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи” в редакції Закону Укра­їни від 19.12.91р. зі змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р. надане таке право;

· діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

20. За  рекомендацією  органів  охорони  здоров`я  та  соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зара­хування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати  навчальний  заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.               

21. Відповідно  до  суми  набраних  балів  за окремим конкурсом зараховуються на цільові місця особи, які мають цільове направлення  згідно  з пос­тановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”. Особи, які не зараховані за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.                      

22. Особи, які без поважних причин не з`явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, а також ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних випробуваннях і конкурсі не допускаються .                

23. Апеляція на результати вступних випробувань подається вступником не пізніше наступного дня оголошення результату письмового іспиту, усного - в день його здачі і розглядається апеляційною комісією в присутності абітурієнта з оголошенням результату. Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора .                           

24. Особи, які не пройшли за конкурсом до університету, можуть брати участь з набраною кількістю балів у конкурсі до інших вищих навчальних закла­дів відповідного рівня акредитації за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.

25. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування в цей чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

26. Усі питання, пов`язані з прийомом до університету, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників.

27. Контроль за дотриманням правил прийому покладено на Міністерство освіти і науки України  та Міністерство аграрної політики України.

 

 

Розміри річної оплати за навчання для студентів, що навчаються за договором (грн.)

  

№ п/п

Назви спеціальностей

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

бакалавр

спеціаліст

магістр

бакалавр

спеціаліст

магістр

1.

Фінанси

2200

2200

2200

1150

1150

1150

2.

Облік іаудит

2200

2200

2200

1150

1150

1150

3.

Економіка підприємства

2200

2200

2200

1150

1150

1150

4.

Менеджмент організацій

2200

2200

2200

1150

1150

1150

5.

Агрономія

1200

1200

1200

900

900

900

6.

Плодоовочівництво і виноградарство

1200

1200

1200

900

900

900

7.

Екологія

1700

1700

1700

900

900

900

8.

Механізація с.-г. виробництва

1600

1600

1600

900

900

900

9.

Енергетика с.-г. виробництва

1700

1700

1700

900

900

900

10.

Землевпорядкування та кадастр

1700

1700

1700

900

900

900

11.

Промислове та цивільне будівництво

1700

1700

1700

900

900

900

12.

Архітектура будівель та споруд

1700

1700

1700

900

900

900

 

 

 

Відповідальний секретар

            приймальної комісії

Крупич Олег Михайлович,

 доцент                          

 

тел.(0322)991085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зауваження щодо сайта просимо надсилати за адресою s_rizel@yahoo.com